SmartFTP 9.0.2560

SmartFTP 9.0.2560

SmartSoft Ltd. – Demo – Windows
ra khỏi 96 phiếu
4 Stars User Rating
SmartFTP is an FTP (File Transfer Protocol) client which allows you to transfer files between your local computer and a server on the Internet. With a Windows XP look and feel and features including SSL (Implicit/Explicit), FXP Support, Multiple connections, Proxy Firewall support, Drag and Drop from Explorer, and Remote Directory caching. SmartFTP is a solid FREE FTP client that is constantly being improved. Take SmartFTP for a test ride today and see for yourself for its many outstanding features.
With its many basic and advanced features SmartFTP also offers secure, reliable and efficient transfers that make it a powerful tool.

Tổng quan

SmartFTP là một Demo phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi SmartSoft Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 408 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SmartFTP là 9.0.2560, phát hành vào ngày 14/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

SmartFTP đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của SmartFTP đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SmartFTP!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 408 UpdateStar có SmartFTP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
SmartSoft Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản